O Transenergy

Projekt Transenergy - Cezhraničné zdroje geotermálnej energie Slovinska, Rakúska, Maďarska a Slovenska – má za cieľ poskytnúť implementačný nástroj založený na súčasných vedeckých poznatkoch pre trvalo udržateľné využitie zdrojov geotermálnej energie.

Všeobecným zámerom projektu je podpora : Projekt je zameraný na rozvoj využívania prírodných zrojov, ktoré sú zdieľané viacerými krajinami. Prírodné zdroje, ako napríklad geotermálna energia, ktorej základným nosným médiom sú termálne podzemné vody s hlbokým obehom, sú úzko spojené s geologickými štruktúrami presahujúcimi politické hranice. Z tohoto dôvodu je dôležitý cezhraničný pohľad na hodnotenie veľkosti zdrojov geotermálnej energie ako aj pri stanovovaní podmienok ich trvalo udržateľného rozvoja.

Projekt je zameraný na potreby koncových užívateľov formou internetového portálu, kde budú publikované nielen výstupy projektu, ale aj postupy (nástroje) nápomocné pre systém rozhodovania, ktoré sú jedným z cieľových výstupov projektu. Verejne prístupný internetový portál sprostredkuje v rámci projektu spracované vedecké poznatky o geotermálnych zdrojoch a ich trvalo udržateľnom manažmente. Budú poskytnuté relevantné informácie o zdrojovom potenciáli, zraniteľnosti a udržateľnom rozvoji v príslušných cezhraničných geotermálnych oblastiach. V pridanej hodnote má projekt ambíciu navrhnúť spoločnú stratégiu manažmentu v týchto oblastiach.

Projekt Transenergy je implementovaný v rámci operačného programu Cetral Europe / Stredná Európa, tematická oblasť prioritnej osi 3. Zodpovedné využívanie životného prostredia, oblasť intervencie 3.1 Rozvoj vysokokvalitného životného prostredia manažovaním prírodných zdrojov a dedičstva.

Partnermi programu sú Geologické Služby (Geological Surveys) štyroch zúčastnených krajín, ktoré tak ako v minulosti, aj v súčasnosti riešili a riešia rôzne medzinárodné projekty. Taktiež spolupráca zúčastnených Geologických Služieb má dlhodobú bilaterálu tradíciu na mnohých iných projektoch.

Spa Bad Vöslau, Austria

Folder Project Transenergy